Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Wapit: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Wapit gevestigd aan Veldmuis 22 te Uithoorn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34311882
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Wapit werkzaamheden verricht en/of
producten en/of diensten levert dan wel met wie Wapit een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Wapit en de klant;
d. product: de zaken die Wapit in het kader van de overeenkomst aan de klant verkoopt/verhuurd;
e. software: de door Wapit gedistribueerde software met inbegrip van alle toekomstige versies,
verbeteringen, ontwikkelingen, programmacorrecties, updates en upgrades daarvan.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Wapit en de klant
waarop Wapit deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met Wapit, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Wapit en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Wapit is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant
schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van
de door of namens hem aan Wapit opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere
gegevens waarop Wapit haar aanbieding baseert.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod, is Wapit daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wapit niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Wapit opgestelde offerte en de
daarbij behorende bescheiden.
3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties, offertes en vermelde
gegevens binden Wapit niet.
3.8 De verstrekte prijzen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan.
4.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Wapit aan de klant verstrekte
overeenkomst volledig door de klant is ondertekend en door Wapit retour is ontvangen.
Artikel 5 Duur van de overeenkomst en opzegging door de klant
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een contractperiode zolang deze in het contract staat vermeldt.
5.2 De klant kan de overeenkomst tegen en na het verstrijken van de minimale contractperiode schriftelijk opzeggen via Wapit klantenservice ( Veldmuis 22 1422 WS Uithoorn ) onder vermelding van zijn/haar naam, adres, postcode,woonplaats,mobiele telefoonnummer en de gewenste datum van opzegging, mocht de klant de overeenkomst beëindigen voordat de contractperiode ingaat, is de klant 50% van het overeengekomen bedrag aan Wapit verschuldigd.
5.3 De overeenkomst geldt voor de duur van de  overeengekomen contractperiode.
5.4 Bij beëindiging van de overeenkomst door de klant komen alle aanspraken van de klant jegens Wapit te vervallen.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Wapit zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Wapit bevoegd
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3 Wapit is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de
software (tijdelijk) te blokkeren of bepaalde functies van de software (tijdelijk) uit te schakelen, voor
zover dit noodzakelijk is bij een defect of voor onderhoud of het verrichten van (noodzakelijke) updates/verbeteringen van de software. De klant heeft indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van de software niet onredelijk lang is geen recht op schadevergoeding van Wapit. Wapit spant zich in om in deze gevallen de overlast tot een absoluut minimum te beperken en zal – indien mogelijk – de klant tijdig inlichten.
Artikel 7 Verplichtingen van de klant
7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Wapit
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
7.2 De klant draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de klant die bij de
werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
7.3 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Wapit onmogelijk maakt de
opdracht naar behoren uit te voeren.
7.4 Indien Wapit in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op de locatie van de klant
of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door Wapit in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.5 Wapit gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
7.6 Het is de klant niet toegestaan aan de producten veranderingen aan te brengen of de producten
aan anderen te verhuren of het genot daarvan aan anderen af te staan of de producten te bezwaren.
7.7 De klant vrijwaart Wapit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
7.8 De klant is gehouden Wapit onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De klant stelt Wapit
steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en zijn bank- of
gironummer.
7.9 De klant onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal dat wettelijk verboden is.
Daarbij staat Wapit het versturen van ongevraagde SMSberichten niet toe. De klant dient zich te
houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wapit zal de klant zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Wapit de klant hierover van tevoren inlichten.
8.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Wapit daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 9 Levering
9.1 De door Wapit opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering
overschreden wordt, kan daarvan aan Wapit slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een
dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
9.3 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden
tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Wapit ligt en niet aan haar doen
en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij
tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
9.4 Eventuele verzend- of transportkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht.
9.5 De installatie van de producten dan wel van de software geschiedt door of vanwege Wapit en
de kosten van installatie zijn inbegrepen in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
Artikel 10 Risico en verzekering
10.1 De klant heeft het genot van de producten van aflevering af, op welk moment eveneens het risico
met betrekking tot de producten overgaat op de klant.
10.2 De klant is jegens Wapit gedurende de overeenkomst aansprakelijk voor verlies, diefstal,
beschadiging en teniet gaan van het product.
Artikel 11 Garantie
Op de door Wapit in het kader van de overeenkomst geleverde producten wordt geen langere
garantie gegeven dan de fabrieksgarantie.
Artikel 12 Overeenkomst en betalingen
12.1 De door de klant aan Wapit verschuldigde producten en de vergoeding
voor het gebruik van de software, alsmede het afbetalingsschema zijn vastgelegd in de overeenkomst.
12.2 Het niet goed functioneren van de producten dan wel van de software levert geen reden op tot
vermindering van de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen.
12.3 De verschuldigde bedragen worden maandelijks aan de klant in rekening gebracht.
12.4 Indien de betaling wordt gestorneerd of om enige andere reden de automatische incasso niet
plaats vindt, dient de betaling van het maandelijks verschuldigde bedrag te zijn voldaan binnen 14
dagen na de factuurdatum.
12.5 Indien de klant in gebreke is in de betaling binnen de betalingstermijn van 14 dagen, dan is de
klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment
van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling
nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Wapit de vordering uit handen geven, in welk geval de
klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot
vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
12.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de
vorderingen van Wapit op de klant onmiddellijk opeisbaar.
12.7 Wapit kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken,
vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een
bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Wapit verschuldigde bedragen betaald
heeft.
Artikel 13 Opeisbaarheid
De door de klant verschuldigde overeenkomst is ineens opeisbaar, indien de klant het product heeft
verduisterd of vervreemd.
Artikel 14 Eigendom van de producten
14.1 De verkochte producten blijven eigendom van Wapit tot het moment waarop de volledige
koopsom, als vastgelegd in de overeenkomst, door de klant aan Wapit is voldaan, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Alsdan gaat het eigendom van de verkochte producten over
naar de klant.
14.2 De klant verplicht zich om, zolang het eigendom van de verkochte producten aan Wapit
toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard of indien enige beslag op zijn
goederen mocht worden gelegd, hiervan Wapit onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de
curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat de verkochte producten eigendom zijn van
Wapit.
Artikel 15 Terugname en beëindiging van de overeenkomst
15.1 Bij ontbinding van de overeenkomst zal het verkochte product door of vanwege Wapit
worden verwijderd, tenzij anders wordt overeengekomen.
15.2 Na beëindiging van de overeenkomst:
a. komen alle licenties en rechten op het gebruikmaken van de software onmiddellijk te vervallen en
dient de klant onmiddellijk te stoppen met iedere vorm van gebruikmaking van de software;
b. is de klant verplicht de software onmiddellijk van alle vaste schijven, netwerken en andere
opslagmedia te verwijderen en dient de klant alle kopieën van de software die in zijn bezit of onder zijn
beheer vallen te vernietigen.
Artikel 16 Klachten
16.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel over de geleverde producten en/of software
dienen door de klant direct aan Wapit kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wapit in staat
is adequaat te reageren.
16.2 Na het indienen van de klacht dient de klant Wapit de gelegenheid te geven de gegrondheid
van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten.
16.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of
zinvol is, zal Wapit slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze
algemene voorwaarden.
16.4 Indien een klacht over een product gegrond is, zal Wapit het product repareren of een
vervangend product leveren, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
16.5 Indien het repareren of het alsnog leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is,
zal Wapit slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene
voorwaarden.
16.6 Klachten over producten worden niet in behandeling genomen indien de klacht het gevolg is van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Artikel 17 Opschorting en ontbinding
17.1 Indien de klant, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen, is
Wapit bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
17.2 Wapit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op
te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst Wapit omstandigheden ter kennis is gekomen die goede
grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te
vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
17.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden heeft de klant geen recht op terugbetaling van de
reeds aan Wapit uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen.
Artikel 18 Aansprakelijkheid en verjaring
18.1 Wapit kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of
indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan
worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door
of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
18.2 Wapit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wapit is
uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Wapit kenbaar behoorde te zijn.
18.3 Wapit is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de klant niet aan zijn
verplichtingen verwoord in artikel 6 van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
18.4 Wapit is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door
bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
18.5 De software wordt geleverd “in haar huidige staat”, zonder enige garantie. Wapit biedt geen
enkele garantie op de geleverde software. Wapit kan dan ook niet garanderen dat de software
werkt zonder onderbrekingen en/of vertragingen.
18.6 Wapit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
18.7 In geen geval is Wapit aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de
klant het product dan wel de software heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is
aangeschaft.
18.8 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Wapit geleverde product dan
wel de geleverde software, sluit Wapit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en
eventuele (gevolg-) schade.
18.9 Wapit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Wapit in,
de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
18.10 Wapit is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen
of niet-beschikbaarheid van programmatuur en/of databanken en/of andere computerfaciliteiten.
18.11 Wapit is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de
klant verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur en/of apparatuur van de klant.
18.12 Wapit is slechts op de vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak
dan ook, aan te spreken voor zover een schade het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft
verzekerd niet te boven gaat. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan
wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de opdracht.
18.13 Alle aanspraken jegens Wapit die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Wapit zijn ingediend, vervallen door verjaring.
Artikel 19 Overmacht
19.1 Van overmacht aan de zijde van Wapit is onder andere sprake indien Wapit verhinderd
wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten
gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, bliksem,  overstroming, andere mogelijke weersinvloeden,overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen
(waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking,
blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van
weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Wapit als in het bedrijf
van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
19.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Wapit ten
gevolge waarvan Wapit haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
19.3 Voor zover Wapit ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wapit
gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 20 Geheimhouding
20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt zijn.
20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Wapit gehouden
is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en Wapit zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Wapit niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 21 Intellectuele eigendom
21.1 De klant vrijwaart Wapit voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt.
21.2 Alle door Wapit verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Wapit worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
21.3 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter
beschikking gestelde software, apparaten of andere materialen zoals analyses, ontwerpen,
documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij
Wapit of diens licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden
die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
21.4 De klant zal de software niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken. Slechts ten behoeve
van intern gebruik, zoals voor het maken van een back-up, is het de klant toegestaan een beperkt
aantal kopieën te maken.
21.5 De overeenkomst is niet overdraagbaar.Het is de klant niet toegestaan de software te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke
wijze of voor welke doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de software.
21.6 De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde software en andere materialen
vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Wapit of diens licentiegevers bevatten. De
klant verbindt zich deze software en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken
of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn
gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de klant
die niet noodzakelijkerwijs de software, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
21.7 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen
of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software, apparatuur of materialen te verwijderen
of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en
geheimhouding van de software.
21.8 Het is de klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde software te gebruiken voor een ander
doel dan waarvoor het is geleverd.
21.9 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Wapit zich de rechten
en bevoegdheden voor die Wapit toekomen op grond van de Auteurswet.
Artikel 22 Monsters en modellen
Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product
daarmee zal overeenstemmen.
Artikel 23 Overdracht aan derden
Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wapit de rechten en plichten
die volgen uit de overeenkomst dan wel uit deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden.
Artikel 24 Slotbepalingen
24.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de
gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
24.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
24.3 Op elke overeenkomst tussen Wapit en de klant is Nederlands recht van toepassing.
24.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Wapit worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wapit gevestigd is.